Schroniska górskie – Beskid Żywiecki

Schroniska górskie – Beskid Żywiecki

Na omawianym obszarze, po polskiej stronie funkcjonuje 6 obiektów, które można zaliczyć do szeroko rozumianej kategorii schronisk górskich. Pięć z nich to obiekty PTTK, jeden to tzw. chatka studencka. Ponadto …

Z historii turystyki Beskidu Żywieckiego

Z historii turystyki Beskidu Żywieckiego

O rozwoju turystyki (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa) w polskiej części omawianego terenu, można praktycznie mówić od 2. połowy XIX w. Wcześniej, poza mieszkańcami górskich wiosek, pasterzami, zbójnikami, przemytnikami, przedstawicielami administracji leśnej czy wojskowej oraz …

Zbójnictwo – Beskid Żywiecki

Zbójnictwo – Beskid Żywiecki

Zbójnictwo, nierozerwalnie związane z dziejami i kulturą całych Karpat, było jedną z form ruchu chłopskiego, charakterystyczną wyłącznie dla terenów górskich. Początki zbójnictwa w Karpatach sięgają XVI wieku, a jego zmierzch to dopiero XIX stulecie.

U źródeł …

Beskid Żywiecki – Hodowla i pasterstwo

Beskid Żywiecki – Hodowla i pasterstwo

Hodowla owiec i bydła oraz związane z nią pasterstwo, zwłaszcza w Beskidzie Żywieckim i na Górnej Orawie, jeszcze do początków XIX stulecia były podstawą gospodarki. Owce wypasano na grzbietowych halach, bydło na śródleśnych polanach. …

Obrzędy doroczne i rodzinne – Beskid Żywiecki

Obrzędy doroczne i rodzinne, świat wierzeń oraz folklor słowny i muzyczny noszą wyraźne cechy kultury pasterskiej.

Okres Bożego Narodzenia to kolędowanie. W Beskidzie Żywieckim już 21. grudnia (św. Tomasza ap.) odwiedzali domy mali chłopcy z życzeniami recytując:

Postoi nos tu

Beskid Żywiecki – Stroje ludowe

Beskid Żywiecki – Stroje ludowe

Stroje wykonywano przede wszystkim z produkowanych na miejscu materiałów: płótna lnianego i sukna wyrabianego z wełny oraz ze skóry. Strój męski stanowiła płócienna koszula, spodnie z sukna, wierzchnie sukienne okrycie (cucha) oraz filcowy kapelusz. Uzupełnieniem …

Kultura ludowa

Kultura ludowa

Początki osadnictwa na omawianym terenie przypadają na schyłek XIII stulecia. Jego nasilenie i rozwój nastąpiły jednak dopiero w połowie XVI wieku. Akcją kolonizacyjną kierowali tu właściciele okolicznych dóbr. Duże zasługi w osiedlaniu tej części Beskidów położyły zwłaszcza rody …

Orava od XVII wieku do II wojny światowej

Orava od XVII wieku do II wojny światowej

W latach 1605-1606 kilka orawskich wsi, między innymi Jasenica, Klin, Półgóra i Rabcza, spustoszonych zostało przez powstańcze oddziały S. Bocskaya. W Jasenicy na przykład, po takim najeździe pozostały tylko cztery domy, zaś …

Orava do XVII wieku

Orawa do XVII wieku

W latach 1003-1018 Orawa wraz z całą Słowacją znalazła się w posiadaniu Bolesława Chrobrego. Po nim władzę tutaj objęło Królestwo Węgier. Współczesny Bolesławowi Chrobremu król węgierski Stefan I (późniejszy święty), dokonał administracyjnego podziału kraju na komitaty …