Beskid Żywiecki – Plantaardige dekking

Beskid Żywiecki – Plantaardige dekking

In de Pilska-groep, Romanki en Lipowskiej ok. 75% het oppervlak is bedekt met bossen. De originele boomstandaard, die in dit gebied tot de 15e eeuw heeft geduurd. praktycznie bez ingerencji ludzkiej był mieszany las bukowo-jodłowy z