Przejścia i przepisy graniczne – Beskid Żywiecki

Przejścia i przepisy graniczne – Beskid Żywiecki

Na omawianym terenie znajduje się jedno drogowe przejście graniczne na przeł. Glinne (Korbielów – Półgóra), które jest czynne całą dobę. Ponadto trwa budowa przejścia granicznego Glinka -Nowoć na Przeł. Glinka. Na Słowacką Orawę można się także dostać przez przejście drogowe Chyżne – Trzciana (całodobowe) położone nieco na wschód od opisywanego obszaru.

Od 20 września 1997 roku weszła w życie umowa o małym ruchu granicznym, zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. W jej wyniku na całej granicy słowacko-polskiej otwarto 14 nowych przejść w większości pieszych. Na opisywanym terenie brak tego rodzaju przejść. Natomiast w niedalekim sąsiedztwie (na wschód) funkcjonuje drogowe przejście małego ruchu granicznego pomiędzy Lipnicą Wielką Winiarczykówką a Bobrowem. Jest ono czynne w okresie 1.04.-30.09. w godz. 8.00-20.00, a w okresie 1.10.-31.03. w godz. 9.00-16.00. Punkt kontroli granicznej zlokalizowano tymczasowo w odpowiednio przystosowanym kontenerze. Po stronie polskiej rozpoczęto tutaj budowę standardowych budynków dla potrzeb odprawy paszportowej i celnej, po ukończeniu których uruchomione zostanie przejście całodobowe (najprawdopodobniej międzynarodowe).

Prawo do przekraczania granicy na przejściach małego ruchu granicznego mają wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gmin przygranicznych. Przekraczanie odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu (z potwierdzonym zameldowaniem!). W ramach małego ruchu granicznego można przebywać w strefie maksymalnie 15 km od granicy i nie dłużej niż 7 dni. Ze sobą wolno zabrać rzeczy osobiste i prezenty nie przekraczające wartości 10 dolarów USA.

Bardzo możliwe, że w letnim sezonie 1999 roku na słowacko-polskiej granicy nastąpią dalsze ułatwienia w przekraczaniu, zaawansowane są bowiem prace nad umową o przejściach granicznych na szlakach turystycznych.

Zasady dotyczące ruchu turystycznego w strefie nadgranicznej zawarte są w „Zarządzeniu nr 26 Wojewody Bielskiego z dnia 17.06.1979 roku w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej w województwie bielskim” (Dz. Urz. WRN, nr 2, poz. 26). Najważniejsze z nich to:

— obowiązek posiadania dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty, legitymacja ze zdjęciem),

— obowiązek zameldowania na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin,

— zakaz biwakowania poza wyznaczonymi miejscami,

— zakaz wchodzenia i wjazdu na teren pasa drogi granicznej poza znakowanymi szlakami turystycznymi.

Odnośnie organizowania imprez zbiorowych (rajdy, złazy, wycieczki szkolne, zakładowe itp.) są to:

— obowiązek wcześniejszego zgłaszania imprezy w odpowiedniej placówce Straży Granicznej,

— obowiązek posiadania imiennej listy uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *